A priori: because Condors are ‘hauptsächlich eine Holländische sache’
this posting will be in Dutch.

Inleiding
Enige jaren geleden heb ik de VFOza firmware voor de (nog steeds) erg geliefde
Condors (16, 46) en TMCs (82, 84, 87) na 15 jaar opgeschoond en uitgebreid.

Dit gebeurt met programmeren in 8039 assembly. Hierna komt er een binary
(van precies 4096 bytes!) uit, geschikt voor een 2732 EPROM.

    mov   r1,a      ;save tellerwaarde

    mov   a,r0      ;in r0 staat toonnr in hex
    add   a,#240     ;check of toonnr niet groter is dan 15
    jc   noctc      ;zo ja, dan geen ctcss
    mov   a,r1      ;restore tellerwaarde
    jnz   setctc     ;als tellerwaarde <>0 setctc
noctc: mov   a,#00h     ;als tellerwaarde = 0 dan geen ctcss en dan 00h op $30
setctc: mov   r0,#030h    ;store op $30 <- de isr timer waarde om ctcss te genereren
    mov   @r0,a
    mov   r1,#070h    ;wanneer een FX315 on board is, deze uitzetten, 70h = no ctcss
    jmp   setio1

Hierboven een voorbeeldje van 8039 assemblercode, in dit geval rondom FYMctcss.
De processor is erg oud (jaren ’70), dus programmeren moet redelijk ‘scooby doo’ ; -)

Naast FYMctcss, het genereren van CTCSS door de 8039 microprocessor zèlf
zodat de FX315 chip niet (meer) nodig is, zitten in mijn firmware meer toevoegingen.

Lees hiervoor ondermeer deze en deze posts.
De posts zijn weliswaar van een tijdje terug maar bevatten de essentie.

Alhoewel thans ca. 30 jaar oud, waren Condors destijds best hun tijd
vooruit. Volgens sommigen zaten er ook haken en ogen aan, zoals
aanblijven van het zend-VCO met modulatie (!)
Voor andere toepassingen was dit juíst gewenst, zoals in overvalsituaties
of gijzelingen.

Aanleiding
Het modificeren van ‘good old’ Condors gaat in vlagen. Recent was ik getuige
van gesprekken omtrent ombouw en gebruik van mijn firmware.

Hierboven een Condor16 van iemand met mijn firmware. Hoe weet ik dat?
Heel simpel, de eerste hint: iemand die met ‘VFO-software’
op 145.575 MHz (PI3UTR) kan werken, gebruikt voor 99% zeker mijn firmware,
ongeacht hetgeen je op de displays ziet verschijnen na aanzetten ‘des Condors’.

Daarbij heb ik bovengenoemd iemand wat toetsencombinaties laten uitvoeren.
Hieruit bleek dat het inderdaad mijn firmware was, ondanks misleidende (opstart)informatie.
In dit geval is/was de opstartinformatie ’2013′, een code die in mijn images nooit voorkomt.

Heren fakers, peekers en/of pokers, ik heb u voldoende informatie gegeven omtrent hoe
default geheugeninstellingen te wijzigen, maar laat svp het versienummer ongemoeid.
Hierdoor schiet u zichzelf en uw (betalende?) ‘klanten’ alleen maar in de voet!

Anyway . . .

Uit de feedback die ik krijg, geeft het vervangen van de EPROM in de meeste
gevallen geen moeilijkheden. Oude EPROM eruit, nieuwe EPROM erin,
eventueel de RC-netwerkjes voor FYMctcss insolderen, coldstart
(dwz Condor aanzetten met luidsprekertoets ingedrukt) en . . . klaar.

Er zijn echter soms gevallen waarbij de boel in eerste instantie niet lijkt te werken.
Uit de feedback zijn de volgende hoofdcategorieën te onderscheiden:

1. Display met default VFOa-frequentie knippert na vervanging EPROM bij daarvoor werkende Condor.
1a. Display met default VFOa-frequentie knippert bij ‘verse’ Condor.
2. Display vertoont ’0000′* met ‘verse’ Condor (dwz Condor die (nog) niet afgeregeld/gemodificeerd is).
* Kan ook andere weergave zijn, zoals ’0 00′ of ’8888′ e.d.

Categorie 1 geldt eigenlijk alleen bij Condor16‘s (VHF versie met rode, blauwe of gele stip).
Categorieën 1a en 2 kunnen zich voordoen bij alle TMC-/Condor-versies.

De naam ‘Condor’ is verbonden aan de vroegere PTT, thans KPN, en kent twee modellen:

Condor16 : 140 – 175 MHz (‘VHF’, afhankelijk van ‘stipkleur’)
Condor46 : 440 – 470 MHz (‘UHF’)

Voor zover ik weet bestaan de volgende TMC-versies, dwz versies speciaal
ontwikkeld voor de vroegere PolitieVerbindingsDienst (PVD):

TMC82 : 140 – 160 MHz (VHF ‘hoog’)
TMC84 : 66 – 88 MHz (VHF ‘laag’)
TMC87 : 440 – 470 MHz (UHF)

Het belangrijkste verschil tussen een ‘Condor’ (PTT/KPN) en een TMC (PVD)
is de hoogte van de PLL-referentiefrequentie. In beide versies zitten
6.4 of 12.8 MHz kristallen. Echter, het uitgekoppelde deeltal van de referentieoscillator
om tot een voor de PLL werkbare referentiefrequentie te komen, verschilt.

De reden hierachter is mij informeel meegedeeld en zou te maken hebben met
het bewust willen scheiden van ‘burger-’ en ‘politie’apparatuur (om het maar even
zo politiek mogelijk te formuleren ; -)

Daarbij hadden sommige PVD-versies een speciale connector op de achterzijde van de
slede voor politie/opsporings specifieke toepassingen waar ik niet verder op kan ingaan.

Hoe het ook zij, intern zijn Condor- en TMC-versies (nagenoeg) identiek.

Het is mogelijk om een TMC-versie op ‘Condor-software’ te laten werken maar dan
moet het interne referentieoscillatorblikje worden geopend om daarna het juiste
deeltal aan de MC148158 PLL’s aan te bieden.

Ik heb dat zelf een aantal keren gedaan en het is een vervelend karwei. Om deze reden zit
er in mijn firmware een optie die bepaalt of er sprake is van een TMC of Condor.

Het werkt als volgt: zodra de Condor/TMC wordt opgestart, worden -na initialisatie
van wat zaken- de PLL’s geprogrammeerd en gecheckt op locks.

Het locksignaal wordt aangeboden aan de 8039-processor.
Wanneer dit signaal ongeldig is, verandert mijn firmware alternerend de
referentiedelers in de PLL om te kijken of er wel een lock mogelijk is.

Dus, afwezigheid van PLL-lock openbaart zich door knipperende displays met
de default geprogrammeerde VFOa-frequentie.

Ad. categorie 1:
Hoe kan het dat het display nu wel knippert, ‘terwijl dat daarvoor niet zo was’ ?

Zie hiervoor onderstaand figuur (klik om te openen in een nieuw tabblad).

Bovenstaand plaatje geeft het relevante deel van de zgn. ‘HF Stufe’ aan.
V17 (2N4416) is het TX-VCO dat door de PDout pin (5) van de MC145158
wordt geregeld. Echter, er is ook J2 (4094) die een bepaalde voorspanning
geeft. Deze voorspanning wordt door een softwarematige DAC gemaakt.

Omdat Condor16′s met de verschillende kleurstippen een andere voorspanning
nodig hebben, kan het zijn dat de voorspanning (offset) in mijn firmware niet
helemaal klopt met de oude situatie. Immers, ik heb een ‘gemiddelde’ genomen.

De remedie is simpel: draai aan het TX-VCO kerntje totdat er weer VCO-lock optreedt.
Daarna regelspanning nog tweaken op ca. 3-4V voor midden in de band.

Dezelfde procedure is van toepassing bij het RX-VCO.

In het schema is ook te zien dat er voor de RX-ingangskringen dezelfde offset wordt
gebruikt. Dit om -afhankelijk van het type Condor- de frequentiedoorlaat van de
ingangskringen een beetje ‘bij te trekken’ met behulp van de varicaps.

Het kan dus zijn dat je de Condor opnieuw moet afregelen voor maximale gevoeligheid.
Dit is sowieso geen slechte actie want in mijn software staan de verzwakkers
(-12 en -6 dB = max. -18 dB!) uit (en deze verzwakkers beinvloeden de ‘afstelling’).

Bij goede afregeling is ca. -123 dBm (ca. 0.15 uV) bij ca. 10 dB SINAD haalbaar bij VHF-versies.
Haal je met je huidige software b.v. -115 dBm (0.4 uV) dan is óf de zaak niet optimaal
afgeregeld óf uit ‘voorzorg’ de -12 dB verzwakker ingeschakeld. Dit laatste gebeurde
vaak ivm 10/12.5 kHz raster en vermeende ‘nabuurkanaalstoring’. Anders geformuleerd,
in sommige gevallen werden/worden deze mobilofoons bewust wat ongevoeliger gemaakt.

Mijn redenatie is simpel: het maximaal haalbare moet er uitgehaald worden en in het
frequentiebereik van de amateurdienst zijn nauwelijks meerdere sterkere signalen
op korte (frequentie)afstand aanwezig.

Vanaf mijn firmware v3.05 wordt de laagste SINAD-waarde (10 dB) als squelchdrempel
gebruikt. Daarvoor (v3.03 – 3.04) was dit 15 dB. Wanneer naar v3.05 wordt geupgraded
kan het zijn dat de squelchpotmeter iets ‘verder gedraaid’ (tegen de klok in) moet worden.

Ad. categorie 1a:
Ook hier lockt tenminste een van de PLL’s niet.  In het schema (zie boven) is te zien
dat de lockdetectorpinnen van de twee PLL’s als een AND-functie zijn geschakeld.
M.a.w. beide lockdetects (pin7 van het PLL IC) moeten ’1′ zijn anders blijft het display knipperen.

Afhankelijk van het Condor16-type (stipkleur) moet je bij een ‘vers’ exemplaar
wat doen. Dit kan varieren tot slechts aan de VCO-spoelen draaien tot beide
VCO’s locken, tot het plaatsen van extra C’tjes onder de VCO-blikjes.
Op Google zijn diverse links te vinden omtrent hoe en wat er moet gebeuren.

Ik begin altijd eerst met het RX-VCO en meet de VCO-spanning
op stabiliteit als functie van het draaien aan de RX-VCO-kern.
Daarna het TX-VCO. Waarneer deze lockt, verdwijnt het knipperen.
RX-gevoeligheid optimaliseren en . . . klaar!

Ad. categorie 2:
Het betreft meestal een issue met het opstarten van de processor.
Om een lang verhaal kort te maken, zie onderstaande figuur (klik voor vergroting).

Mij is gewaar geworden dat afhankelijk van de fabrikant en het type
8039 (b.v 80C39) dat pin26 (Vdd, programming voltage) tijdens
opstarten ‘hard’ hoog moet blijven. Na het doorknippen van D16
was het euvel verdwenen.